نمايشگاه تله کام ۲۰۱۱ - Telecom 2011

شرکت گنج افزار شما را به بازديد از نمايشگاه تله کام ۲۰۱۱ در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی دعوت می کند