قابليت اعلام دريافت فاکس جديد از طريق SMS

مشترکين محترم سرويس Fax2Email

بدينوسيله اعلام می دارد که از اين پس قابليت اعلام دريافت فاکس جديد از طريق SMS  فعال گرديد.

با فعال کردن اين قابليت از اين پس به محض دريافت فاکس جديد يک پيام کوتاه برای شما ارسال می گردد که در آن شماره ارسال کننده و تعداد صفحه فاکس دريافتی مشخص است تا بتوانيد با مراجعه به ايميل خود فاکس جديد را مشاهده کنيد.

جهت فعال سازی در زمان اشتراک می توانيد گزينه مربوط به پيام کوتاه را فعال کنيد / در قسمت تمديد اشتراک گزينه پيام کوتاه را انتخاب کنيد.

مدير سرويس Fax2Email