تغييرات جديد در سرويس فاکس اينترنتی گنج افزار

تغييرات جديد در سرويس فاکس اينترنتی گنج افزار


طبق اعلام مديريت سرويس فاکس به ايميل گنج افزار قابليتهای ذيل به سرويس افزوده شد :


•رفع اشکالات جهت تحويل ايميل به کاربران در برخی از سرويس دهندگان ايميل
•درج امضاء معتبر سازی ايميلهای ارسالی به کاربران سرويس
•افزودن قابليت دريافت تاييديه از سرورهای گنج افزار توسط سرويس دهندگان ايميل جهت تاييد صحت ايميل ارسالی
•تغيير نام فايل PDF فاکسهای ارسالی به شماره فاکس ارسال کننده