مشترک گرامی Fax2Email
توجه داشته باشيد که سرويس اعلام شماره فاکسهای ناخواسته جهت راحتی شما طراحی شده است
با استفاده از اين قابليت و ثبت شماره فاکس ناخواسته از آن پس ديگر هيچ فاکسی از آن شماره دريافت نخواهيد کرد
خواهشمند است در وارد کردن شماره دقت فرماييد شماره ها حتما بايد کامل باشد به طور مثال برای شماره
89314004 در تهران
حتما بايد شماره 02189314004 را وارد کنيد
توجه داشته باشيد آدرس پست الکترونيک حتما بايد همان آدرسی باشد که در موقع ثبت نام از آن استفاده کرده ايد


آدرس پست الکترونيک شما
شماره فاکس ارسال کننده