سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

CRM سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان
مخفف عبارت ( Customer Relationship management ) به معناي مدیریت ارتباطات با مشتریان ميباشد.
CRM مجموعه ايست از روشهای جمع آوری ، مطالعه ، ثبت ، نگهداری و دستیابی به اطلاعات مشتریان یک سازمان. امروزه CRM تأثير گذارترين سيستم در افزايش رضايتمندی مشتریان است که  سبب حفظ مشتريان فعلی و جذب مشتريان جديد بيشتری می شود. با بهره گیری از CRMنحوه ارتباط مشتریان با شرکت و نیازمندیهای آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد.

 


CRM مخفف عبارت ( Customer Relationship management ) به معناي مدیریت ارتباطات با مشتریان ميباشد.
CRM مجموعه ايست از روشهای جمع آوری ، مطالعه ، ثبت ، نگهداری و دستیابی به اطلاعات مشتریان یک سازمان. امروزه CRM تأثير گذارترين سيستم در افزايش رضايتمندی مشتریان است که  سبب حفظ مشتريان فعلی و جذب مشتريان جديد بيشتری می شود. با بهره گیری از CRMنحوه ارتباط مشتریان با شرکت و نیازمندیهای آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد.


تواناييهای CRM :

  • صرفه جویی در هزینه ها و زمان
  • مدیریت اسناد و اطلاعات
  • ارائه خدمات سفارشی برای هر مشتری با توجه به اطلاعات آن مشتري
  • قابلیت تعریف حقوق دسترسی به اطلاعات، به میزان مورد نیاز برای هر فرد در سازمان
  • برنامه ریزی دقیق برای بازاریابی ، فروش و خدمات
  • تجزیه و تحلیل  خودکار فروش و بازاریابی

 

ادامه.........