ارسال و دریافت پیامک

ارسال و دريافت پيام کوتاه SMS Server
ا توجه به گسترش روزافزون کاربرد تلفن همراه در بخش فناوري اطلاعات، تبليغات و اطلاع رساني سريع و مستقيم، شرکت گنج افزار  افتخار دارد سامانه ارسال و دريافت پيام كوتاه را به منظور ارسال و دريافت پيامک از  معرفي نمايد.

 

ا توجه به گسترش روزافزون کاربرد تلفن همراه در بخش فناوري اطلاعات، تبليغات و اطلاع رساني سريع و مستقيم، شرکت گنج افزار  افتخار دارد سامانه ارسال و دريافت پيام كوتاه را به منظور ارسال و دريافت پيامک از  معرفي نمايد.

ادامه...