نمايشگاه الکامپ 2011 - Elecomp 2011

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ايران الکامپ می باشد.

18 الی 21 آذر ماه محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

سالن 41 غرفه 149 منتظر شما هستیم

امسال گنج افزار در نمايشگاه الکامپ از محصول جديد خود GCS پرده برداری خواهد کرد.

گنج افزار در نمايشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011

 

گنج افزار در نمایشگاه الکامپ 2011