نمايشگاه شهرداری ها و دستاوردهای الکترونيک 2011 - Municipality 2011

شرکت گنج افزار در نمايشگاه 2011 جامع مديريت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور راه کارهای ويژه خود را برای شهرداری های کشور عزيزمان ارائه می نمايد.

از حدودا 100 شهرداری محترم که مشتری ما هستند و آنها که می خواهند به گروه مشتریان شهرداری های ما بپيوندند خواهشمنديم با حضور خودر در اين نمايشگاه و بازديد از غرفه شرکت گنج افزار ضمن تجديد ديدار از آخرين محصولات و راه کارهای ما ويژه شهرداری ها بازديد فرمايند.

 

نمايشگاه جامع مديريت شهری و دستاوردهای شهرداری ها 2011

 

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

 

 

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای نمایشگاه گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای نمایشگاه گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای نمایشگاه گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای نمایشگاه گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای نمایشگاه گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار

 

نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور گنج افزار