نمايشگاه تله کام 2011 - Telecom 2011

Ganjafzar Telecom 2011

شرکت گنج افزار شما را به بازديد از نمايشگاه تله کام 2011 در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی دعوت می کند

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

.

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

نمايشگاه تله کام 2011

 

 

نمايشگاه تله کام 2011