نمايشگاه تله کام 2012- Telecom 2012

 

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ مخابرات ایران تله کام 2012 می باشد.

24الی 27 آبان ماه محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

سالن 12 و 13 غرفه 3 منتظر شما هستیم

امسال گنج افزار در نمايشگاه تله کام 2012 از سرویس جديد خود فاکس اینترنتی را به همگان معرفی خواهد کرد.

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012

 

نمایشگاه تلکام 2012