طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 90

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 90

Heavy duty shelf for Depth 96

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 80

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 80

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 60

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 60

 

Heavy duty shelf for Depth 60

 
 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 45

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 45

 

Heavy duty shelf for Depth 45

 

طبقه‌ی کشویی 1 یونیت

 

 

طبقه‌ی کشویی 1 یونیت

 


Sliding table for keyboard and mouse   •
All sliding shelfs provide with advanced rail   •