طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 45

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 45

 

Heavy duty shelf for Depth 45