طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 80

 

 

طبقه‌ی ثابت مخصوص رک عمق 80