کاربرد تلفن گويا در حوزه شرکتها و موسسات

کاربرد تلفن گويا در حوزه شرکتها و موسسات

کاربرد تلفن گويا در حوزه شرکتها و موسسات

پاسخگوی اتومات،پست(صندوق) صوتی
انتقال مکالمه-انتقال مکالمه به داخلی/شخص/واحد
ارائه اطلاعات-ساعات کار شرکت،خدمات شرکت و...
ارسال و دریافت فکس