کاربرد تلفن گويا در حوزه خدمات عمومی

کاربرد تلفن گويا در حوزه خدمات عمومی

کاربرد تلفن گويا در حوزه خدمات عمومی

اطلاع رسانی گویا و مکتوب (Voice & Fax information services)
پست(صندوق) صوتی Voicemail
سیستم اپراتوری خودکارAuto Attendant
تشخیص شماره تماس گیرنده بر اساس Caller ID