کاربرد تلفن گويا در حوزه سازمان و مراکز دولتی

کاربرد تلفن گويا در حوزه سازمان و مراکز دولتی

کاربرد تلفن گويا در حوزه سازمان و مراکز دولتی

اطلاع رسانی ارباب رجوع/مجموعه-ارائه خدمات اطلاع رسانی برای رویدادهای جدید،تغییر قوانین و ...
اخطارها/هشدار اضطراری-تماس با مشترکین درباره امور اضطراری(برف،طوفان و...)
اطلاع رسانی به تماس گیرندگان در مورد خدمات جدید
انتقال مکالمه -انتقال به داخلی/شخص/بخش
پارکینگ-امکان پرداخت هزینه پارک توسط تلفن
اخطار برای صورتحساب-یادآوری مشترکین برای دیرکرد پرداخت صورتحساب،ارائه خدمات پرداخت اتوماتیک از طریق تلفن