کاربرد تلفن گويا در حوزه آموزش

کاربرد تلفن گويا در حوزه آموزش

کاربرد تلفن گويا در حوزه آموزش

اطلاع رسانی برای ولی دانش آموز-ارائه اطلاعات برای وقوع رویدادهای جدید،تکالیف دانش آموز،گذاشتن پیغام برای معلمان،نمرات دانش آموزان،برنامه های امتحانی
اطلاع رسانی برای دانش آموز-ارائه اطلاعات برای وقوع رویدادهای جدید،اطلاعات تکالیف،توصیه های معلمان و...
بررسی و ممیزی-ارائه بررسی و نظرسنجی در مورد کیفیت کار معلمان،سرویسها و ...
اخطار-اخطار به والدبن برای غیبت دانش آموز،تعطیلی مدرسه و ...
اطلاع رسانی برای تاریخ انتخاب و احد و حذف و اضافه،تاریخ برگزاری امتحانات و ...
انتقال مکالمه -انتقال به داخلی/شخص/بخش