سایر نرم افزارهای گنج افزار

شناسنامه کامپيوتر , نرم افزار فارسی نويس بینام , اسکرين سيور و ...

 
1 محافظ صفحه نمایش Screen Saver
2 فارسی نویس بینام
3 شناسنامه کامپيوتر
4 خدمات