قابلیت های کال سنتر شرکت گنج افزار

 مجموع تماس ها :

 

 • مجموع تماسهاي پردازش شده

 •  درصد تماسهاي پاسخ داده شده در هر دوره صف

 • درصد تماسهاي قطع شده در هر دوره صف

 • روند تماسهاي چند منظوره


تماسهاي پاسخ داده شده:

 •    تعداد تماسها

 • طول مدت هر مکالمه

 • ميانگين طول مدت مکالمه

 • ميانگين مدت انتظار

 • حداقل/حداکثر طول مکالمه

 • حداقل/حداکثر زمان انتظار مکالمه

 • مدت زمان کل مکالمه

 • کل زمان مکالمه

 • اپراتورهاي در صف

 • تعداد تماسهاي گرفته شده به وسيله هر اپراتور

 • عيين سطح خدمات

 • دلايل قطع ارتباط

 • انتقالهاي تماس

 • تماسهاي پاسخ داده شده به وسيله سيستم صف انتظار

 •  تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس جهت تماس داخلي/خارجي

 • تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس تماس هاي چند منظوره

 •  تماسهاي طولاني و جزييات تماس هاي چند منظوره


 تماسهاي قطع شده (بي پاسخ):

 •  تعداد تماسهاي قطع شده

 • ميانگين زمان قبل از قطع ارتباط

 • حداقل/حداکثر زمان انتظار در زمان قطع ارتباط

 • کل زمان قبل از قطع ارتباط

 • ميانگين موقعيت در صف در زمان قطع ارتباط

 • حداکثر/حداقل موقعيت در صف انتظار در زمان  قطع ارتباط

 •  دلايل قطع ارتباط

 • تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس صف انتظار

 • توزيع بر اساس طول زمان تماسهاي بي پاسخ مانده

 • ارائه سطح کيفيت بر اساس تماسهاي پاسخ داده شده و بي پاسخ

 • تماسهاي پاسخ داده نشده که با فشار کليد مربوط به منوي IVR وصل شده اند

 • تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس تعداد تماس هاي چند منظوره

 • جزئيات تماسهاي بي پاسخ


 تفکيک کد ناحيه (تماسهاي پاسخ داده شده و قطع شده):

 

 • کد ناحيه

 • تعداد

 • مجموع زمان مکالمه

 • ميانگين زمان در هر تماس (براي تماسهاي پاسخ داده شده)

 • ميانگين انتظار در هر مکالمه

 • ميانگين موقعيت در قطع ارتباط (براي تماس هاي قطع شده)

 • تفکيک کد ناحيه مي تواند به طور پويا با زير رشته هاي کد ناحيه مختلف انجام گيرد.


 توزيع خودکار تماسهاي ورودي:

 

 • تعداد کل تماسهاي خودکار ارسال شده به اپراتورها

 • ميانگين تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده

 • حداکثر/حداقل تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده

 • مجموع جستجوهاي تماسهاي پاسخ داده شده

 • ميانگين تعداد توزيع پاسخ داده نشده

 • حداکثر/حداقل تعداد توزيع تماس هاي پاسخ داده نشده

 • مجموع تعداد توزيع تماسهاي پاسخ داده شده

 • تعداد تماس هاي توزيع شده بر اساس ترمينال

 • ميانگين  تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي  قطع شده اند

 • مجموع تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي  قطع شده اند

 • تعداد تماس هاي توزيع شده هر صف

 • ميانگين تعداد زنگها در صف انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند

 • جمع تعداد زنگها در ليست انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند


 توزيع تماس:

 

 • تعداد تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز

 • ميانگين/حداکثر/حداقل طول مدت تماس در هر روز

 • زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده شده در هر روز

 • ميانگين/حداقل/حداکثر زمان انتظار در هر روز

 • زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده نشده در هر روز

 • ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسها در هر روز

 • تماس براي فروش و مخاطبين در هر روز

 • تماس هاي توزيع شده در هر ساعت

 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول تماسها در هر ساعت

 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت انتظار تماس در هر ساعت

 • توزيع زمان انتظار مکالمه هاي پاسخ داده شده در هر ساعت

 • زمان انتظار براي تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت

 • ميانگين/حداقل وحداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت

 • ميزان فروش و مخاطبين در هر ساعت

 • تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز هفته

 • ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت مکالمه در هر روز هفته

 • زمان انتظار تماسهاي پاسخ داده شده  در هر روز هفته

 • ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ  در هر روز هفته

 • ميزان فروش و مخاطبين در هر روز هفته

 • گزارشات ساعتي را مي توان براي نيم يا يک ربع ساعت نيز تنظيم کرد.


 اپراتورها:

 

 • تعداد اپراتورهاي در دسترس

 • مجموع زمان

 • ميانگين زمان اپراتور

 • حداقل/حداکثر طول مدت دوره اپراتور

 • در دسترس بودن اپراتور

 • زمان اپراتور در حالت وقفه

 • زمان قابل پرداخت و غير قابل پرداخت اپراتور

 • زمان دوره ها و وقفه هاي هر اپراتور

 • ميانگين مدت دوره هر اپراتور

 • ميانگين مدت وقفه هر اپراتور

 • نسبت مدت هر وقفه به هر دوره

 • درصد زمان وقفه سپري شده

 • ميانگين وقفه در هر دوره

 • تماسهاي پاسخ داده شده (تعداد،ميانگين زمان، درصد کل) براي هر اپراتور

 • تماسهاي پاسخ داده شده مربوط به گروه خدماتي

 • مکان تماسهاي پاسخ داده شده هر اپراتور

 • جزئيات کامل دوره وقفه اپراتور

 • جزئيات کامل وقفه اپراتور

 • تاريخچه دوره وقفه کامل اپراتور (تاريخچه دوره و وقفه به طور همزمان)


 نتيجه:

 

 • زمان کل تماسهاي توزيعي خودکار اپراتور ها

 • زمان کل قابل پرداخت اپراتورها

 • زمان کل غير قابل پرداخت اپراتور ها

 • فروش کل و SPH

 • مخاطبين کل و مقدار هزينه در ساعت

 • شاخص تعيين بها

 • نتيجه تماسها با بازده و درصد

 • فعاليتهاي قابل پرداخت بنابر زمان و مقدار

 • فعاليتهاي غيرقابل پرداخت بنابر زمان و مقدار

 • شرح جزئيات فعاليتها ،ميزان فروش و مشترکين هر اپراتور


 جزئيات تماس:

 

 • زمان و تاريخ

 • صفحه نمايشگر

 • ليست انتظار

 • زمان انتظار و مکالمه

 • علت قطع ارتباط

 • اپراتور

 • شماره تماس گيرنده

 • تعداد دفعات توزيع خودکار تماس

 • کدهاي وارد شده تماس

 • تعداد تماس هاي چند منظوره (و جزئيات کامل)

 • سرور

 • شنود کامل صوتي


 جزئيات تماسهاي از دست رفته:

 • زمان و تاريخ

 • شماره تلفن تماس گيرنده

 • ليستهاي انتظار هدف تماس

 • علت قطع ارتباط

 • موقعيت در صف هنگام قطع تماس

 • زمان انتظار قبل از قطع ارتباط

 • تعداد توزيع خودکار تماسها

 • کد تماسي وارد شده به وسيله اپراتور

 • کليد فشار داده شده

 • تعداد تماسهاي چند منظوره

 • سرور


 مرکز بررسي بدون تاخير:

 • نمايش شماره تلفن تماس گيرنده

 • زمان ورودي

 • زمان انتظار(به روز شدن آني)

 • زمان مکالمه (به روز شدن آني)

 • اپراتور هاي متصل به شبکه

 • زمان و مدت اتصالات قبلي

 • خواندن آسان وضعيت پانل

 • قوانين تعريف شده کاربر براي مشاهده هشدارها به رنگ زرد و سبز

 • تعداد اپراتورهاي منتظر در ليست

 • تعداد اپراتور هاي اماده/متوقف/اشغال در ليست ديگر انتظار/اپراتورهاي ناشناس آن لاين

 • تعداد تماسهاي منتظر در هر صف

 • تعداد تماسهاي ورودي پاسخ داده شده

 • تعداد تماسهاي خروجي ايجاد شده

 • اطلاعات کامل سرور

 • اخرين تماس پاسخ داده شده به وسيله هر اپراتور (زمان و ليست انتظار)


 صفحه اپراتور هاي بدون تاخير: 

 

 • زمان و تاريخ

 • زمان انتظار

 • طول مدت مکالمه (به روز شده آني)

 • صف انتظار

 • باز شدن صفحه اينترنتي

 • وضعيت مکالمه

 • دکمه هاي عمل کننده (اتصال به شبکه،مکث کردن يا ايجاد وقفه (کد وقفه)، اتمام وقفه، اتمام يک مکالمه با رمز اتمام

 • پشتيباني دسته اي


 صفحه بازديدکنندگان بدون تاخير:

 • تماسهاي در حال اجرا

 • گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست انتظار منتخب

 • گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست منتخب

 • بيشتر نمودارها شامل مقادير مطلق، درصد تفکيک و خواندن آسان هيستو گرامها هستند. تمام نمودارها را مي توان به يک برنامه صفحه گسترده و يا برنامه هاي اناليزور ديگر با فرمتهاي متنوع خروجي گرفت.

 • بيشتر گزارشها مي توانند در يک صف ،دوره زماني و سطح اپراتور به منظور بالا بردن تفکيک پذيري فيلتر مي شوند.