از CRM برای چه قسمت هایی از سازمان می توان استفاده کرد

فروش

از تک تک فرصت هاي فروش خود استفاده کنید.

با دسترسی و پردازش اطلاعات موردنیاز، فروش شرکت خود را متحول کنید . CRM شما را در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، با سرعت بالا یاري می نماید. این سیستم، دید کاملی از مشتریان را در اختیار شما قرار داده و در نتیجه می توانید با آن ها ارتباط مؤثرتري برقرار کرده و فروش خود را بالا ببرید.

 • دید جامع از مشتریان:

با شناخت آنچه براي مشتریانتان اهمیت دارد، فروش خود را تضمین می کنید. با CRM تاریخچه فعالیت هاي مشتریان خود را به راحتی در اختیار داشته و می توانید مواردي که براي مشتریان کلیدي شما اهمیت دارد را شناسایی کنید.

 • مشارکت متخصصین:

با CRM به سازمانی مشارکتی تبدیل شوید. با متخصصین خود در هر جاي سازمان در حداقل زمان ارتباط برقرار کنید و با اشتراك گذاري و همکاري، فعالیت هاي کسب و کار خود را تسریع ببخشید.

 • دسترسی موبایل :

از هر جایی می تواند معامله کنید و از طریق تکنولوژي موبایل، در معاملات، فرصت ها، ملاقات ها و تماس هاي سازمان خود مشارکت فعال داشته باشید.

 • مدیریت معاملات در لحظه:

با دسترسی به موقع و آنی به اطلاعات قراردادها و معاملات، شاهد کوچکترین تغییرات در کسب و کار خود باشید. زمان خود را صرف امور مهم کرده و براي دستیابی به اهداف فروش، تلاش کنید.

 • خودکارسازي وظایف :

با خودکارسازي وظایف روزانه کارکنان، به فروش بیشتر دست می یابید.

بازاریابی

با دسترسی به اطلاعات مرتبط و سفارشی سازي شده، فعالیت هاي بازاریابی شرکت خود را معناي دیگري ببخشید. شما توسط CRM همیشه به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی دارید و می توانید برنامه هاي بازاریابی متنوعی را اجرا کرده و تأثیر آن ها را بر کسب و کار خود اندازه گیري نمایید.

 • اهداف:

با استفاده از ابزار گزارش گیري این سیستم ، اطلاعات به دست آمده از کانال هاي مختلف با هم یکپارچه شده و با استفاده از آن می توانید فعالیت هاي بازاریابی خود را بر روي مهم ترین اهداف متمرکز نمایید. با CRM از قابلیت سفارشی سازي بالایی برخوردارید و آموزش و انجام آن نیز بسیار ساده می باشد.

 • کانال هاي متعدد:

از طریق کانال هاي مختلف بازاریابی کنید. با CRM گنج افزار می توانید هم کمپین هاي دیجیتال (ایمیل و خبرنامه) و هم اقدامات تبلیغاتی سنتی(نمایشگاه ها، جلسات، تبلیغات رادیویی و غیره) را پیگیري کنید.

 • پیگیري مشتریان بالقوه :

با این قابلیت، می توانید فعالیت هاي مشتریان بالقوه خود را به راحتی دنبال کنید.

پشتیبانی

توسط سیستم CRM ، پشتیبانی فوق العاده اي به مشتریان خود ارائه می دهید چرا که با این سیستم هر یک از اعضاي تیم می توانند در لحظه با یکدیگر مشارکت داشته و اطلاعات کافی از مشتري به دست آورند.

 • تاریخچه فعالیت هاي مشتریان:

با این سیستم، زمان خود را بر تقاضاهاي مشتریان متمرکز نموده و دیگر نیازي نیست زمان زیادي را صرف جستجو براي اطلاعات پایه و ورود داده هاي جدید نمایید.

 • مشارکت متخصصان:

توسط CRM متخصصان بخش فنی و پشتیبانی می توانند در لحظه با یکدیگر مشارکت نمایند. با این سیستم، جواب سؤالات به سرعت داده شده، اسناد اشتراك گذاري شده و متخصصین به صورت آنی با یکدیگر مشارکت می نمایند.

 • مدیریت گردش کار:

با CRM ،خدمات خود را به موقع ارائه دهید. با انتقال تماس ها و ایمیل ها به فرد مسئول، به درخواست ها زودتر پاسخ دهید.

 • مدیریت مشکلات و نواقص:

به مشکلات مشتریان به صورت متمرکز نظارت کرده و به تاریخچه اي از درخواست هاي آنها دسترسی داشته باشید. میزان کارایی مدیریت مشکلات خود با استفاده از شاخص هایی مانند زمان پاسخ بررسی نمایید تا مطمئن شوید رضایت مشتري جلب شده است.

 • پایگاه دانش:

با ارائه کردن محتواي دقیق در پایگاه دانش، خدمات هوشمندانه تر ارائه دهید. با این قابلیت، مشتریان شما می توانند به سرعت به پاسخ مورد نظر خود دست یابند.

 • تجزیه و تحلیل خدمات و پشتیبانی:

با ابزار گزارش گیري و داشبوردهاي CRM می توانید در کمترین زمان ممکن تاریخچه مشتري، محصولات مورد استفاده وي و سایر موارد مهم را در اختیار داشته باشید . پاسخ ها و مدت زمان حل مشکلات مشتري، مشکلات معمول وي، دلایل ریشه اي آن ها و رضایت کلی وي را دنبال نمایید.

پلت فرم

CRM گنج افزار سادگی، انعطاف پذیري و چابکی را برایتان به ارمغان می آورد. معماري این سیستمقابل توسعه بوده و می توانید آن را به سادگی سفارشی سازي کرده و فرآیندهاي تجاري دلخواه خود را به آن اضافه نمایید.

 • پیکربندي :

شما می توانید روش نمایش اطلاعات را به سرعت به فرم دلخواه خود درآورید. با این سیستم، به راحتی فیلدهاي موردنیاز خود را ایجاد کرده، فیلدهاي بلا استفاده را مخفی نمایید.

 • تحلیل:

با گزارش گیري آنی می توانید به سرعت گزارش هاي مورد نیاز خود را ایجاد نمایید. با استفاده از داشبوردها می توانید فرصت هاي ناشناخته کسب و کار خود را کشف نمایید.

 • اتوماسیون:

با CRM گنج افزار وظایف روزانه کسب و کار خود را خودکار نمایید. با استفاده از قالب هاي آن، فرآیند هاي تجاري سفارشی نیز می توانید ایجاد کنید.