نمايشگاه الکامپ ۲۰۱۲ - Elecomp 2012

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ فناوری اطلاعات ایران الکامپ ۲۰۱۲ می باشد.

محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

امسال گنج افزار در نمايشگاه الکامپ ۲۰۱۲ سرویس جديد خود فاکس اینترنتی را به همگان معرفی خواهد کرد.