نمايشگاه جيتکس ۲۰۱۱- Gitex 2011

شرکت گنج افزار در نمايشگاه جيتکس ۲۰۱۱ شرکت کرد. سالن شيخ سعيد غرفه S1-E18

۹ تا ۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۱