نمايشگاه تله کام ۲۰۱۲- Telecom 2012

شرکت گنج افزار امسال نيز مانند سالهای گذشته منتظر ديدار شما در نمايشگاه بزرگ مخابرات ایران تله کام ۲۰۱۲ می باشد.

۲۴الی ۲۷ آبان ماه محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران

سالن ۱۲ و ۱۳ غرفه ۳ منتظر شما هستیم

امسال گنج افزار در نمايشگاه تله کام ۲۰۱۲ از سرویس جديد خود فاکس اینترنتی را به همگان معرفی خواهد کرد.