کاربردهای سرویس مدیریت و تحلیل تماس های تلفنی

" خدمات و پشتیبانی "

  1. بررسی وضعیت دقیق میزان پاسخگویی واحد خدمات و پشتیبانی به مشتریان و ارباب رجوع

  2. بررسی میزان عملکرد رضایت مشتری با سنجش میزان تماس های بی پاسخ و مدت زمان پاسخگویی و پشت خط ماندن مشتری

  3. بررسی میزان اختصاص زمان برای هر مشتری و بررسی نیازهای آنها

  4. سنجش دقیق میزان پاسخگویی پرسنل واحد خدمات پشتیبانی

  5. بررسی و شناسایی ساعات پرترافیک واحد خدمات و پشتیبانی و برنامه ریزی و تخصیص منابع بیشتر برای این ساعات