فیلمهای آموزشی نصب و راه اندازی سرویس مدیریت تماس سانترالهای پاناسونیک

تنظیمات سانترال های پاناسونیک جهت گزارش گیری

تنظیمات سانترالهای پاناسونیک جهت اتصال به سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – مباحث کلی و آشنایی با شیوه برقراری اتصال در سانترالهای پاناسونیک

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال های پاناسونیک TES گزارش گیری

شیوه اتصال سانترالهای سری TES و سانترالهای قدیمی پاناسونیک به سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – استفاده از پورت سریال جهت خروجی SMDR

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت اول -گزارشگیری

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت دوم -گزارش تماس

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – معرفی تایپ های مختلف SMDR در سانترالهای پاناسونیک – ستونهای SMDR

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت سوم -گزارش تماسها

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – کدهای وضعیت تماس در SMDR – ستون شارژینگ در گزارشات تماس پاناسونیک

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت چهارم -گزارش تماسها

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – شرح عملکرد SMDR و کدهای دستوری

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت پنجم -ریز مکالمات

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – شیوه های اتصال به کامپیوتر جهت گزارش گیری – سرعت اتصال و تنظیمات – تایپ های A,B,C

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت ششم -گزارش سانترال

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات مربوط به کدهای RC و کد AN در سانترالهای پاناسونیک

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت هفتم -گزارش مکالمات

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات پورت سریال در سری TDA و شیوه گزارشگیری

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت هشتم -مدیریت تماس

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات مربوط به هتل ها – وضعیت اتاق های – چک این و چک اوت – پیامهای اختصاصی در مدیریت و تحلیل تماسها

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


اتصال سانترال TDA پاناسونیک قسمت نهم -گزارش سانترال

شیوه برقراری ارتباط و تنظیمات SMDR در سانترالهای سری TDA پاناسونیک و شیوه برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات برای اتصال به سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی از طریق گوشی مدیریتی

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


تنظیمات سانترالهای TDE پاناسونیک گزارش گیری سانترال

شیوه اتصال و تنظیمات مورد نیاز برای سانترالهای سری TDE پاناسونیک جهت برقراری ارتباط با سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات LAN – تنظیمات پورت TCP/IP

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


تنظیمات سانترال پاناسونیک NS – گزارش گیری

تنظیمات و برقراری ارتباط سانترالهای سری NS پاناسونیک جهت اتصال به سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی – تنظیمات تماسهای ورودی – خروجی و داخلی

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی


ساخت کابل سریال برای اتصال سانترال پاناسونیک

نقشه و شیوه ساخت کابل سریال RS232 جهت برقراری ارتباط بین کامپیوتر و دستگاه های سانترال وپاناسونیک برای اتصال به سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی

تهیه شده توسط : مهندس مهدی عنایتی